På Terab tar vi hanteringen av dina personuppgifter på allvar. Vid behandling av personuppgifter tar vi på alla sätt hänsyn till din personliga integritet. I vår integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in samt hur vi använder uppgifterna. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Har du frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter kan du alltid kontakta oss.

Terab
0520-48 22 00
terab@terab.se

Varför samlar vi in personuppgifter om dig?

Personuppgifter behandlas i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Utgångspunkten är att aldrig behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi strävar också efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagliga förpliktelser men också för att ge dig bra service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi samlar också in personuppgifter om leverantörer, partners och personer som söker jobb eller arbetar i vårt företag.

Personuppgifter kan användas i följande syften:

• Skicka information eller marknadsföringsmaterial som du har begärt
• Skicka nyhetsbrev kring händelser där det finns ett legitimt och ömsesidigt intresse
• Följa upp inkommande förfrågningar (kundsupport, e-postmeddelanden eller telefonsamtal)
• Fullgöra förpliktelser i samband med exempelvis orderbekräftelse, fakturor, påminnelser och liknande
• Behandla en jobbansökan

När samlar vi in personuppgifter om dig?

Personuppgifter insamlas exempelvis;
• När du köper våra tjänster och blir vår kund
• När du är i personlig kontakt med oss – brevledes, via telefon eller via våra webbplatser
• När vi samlar in personuppgifter från andra legitima källor, som tredjeparts uppgiftsinsamlare, marknadsföringspartners eller via offentliga källor. Vi använder bara dessa personuppgifter om du har gett ditt samtycke till att vi använder dem

Vi kan också samla in personuppgifter om det anses vara av legitimt intresse och om inte hänsyn till din integritet väger tyngre. Innan uppgifterna samlas in gör vi en utvärdering för att säkerställa att insamlingen är av gemensamt intresse för båda parter.

Vår rättsliga grund?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund.
• Insamling av personuppgifter baserat på samtycke
• Insamling av personuppgifter som baseras på den registrerades samtycke kommer att ske med hjälp av samtyckesformulär där den registrerades samtycke dokumenteras.
• Den registrerades samtycke kommer alltid att dokumenteras och lagras i våra system.
• Insamling av personuppgifter baserat på kontrakt
Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt kontrakt och avtal med kunder, partner och leverantörer.

Vilken typ av personuppgifter samlas in?

Personuppgifter som behandlas kan vara namn, telefonnummer, titel, e-postadress samt ditt företags namn och kontaktuppgifter. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor från dig i kommunikation och aktiviteter som är relaterade till våra tjänster som till exempel möten, telefonsamtal, dokument och e-post.

Från våra webbplatser kan vi samla in IP-adressen och åtgärder som vidtas på webbplatsen.

Om du söker jobb hos oss samlar vi in de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Beslut kring hur länge personuppgifter lagras tas vid varje tillfälle. Utgångspunkten är dock att uppgifterna aldrig ska behållas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de samlats in.

I praktiken innebär detta att vi behåller dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När personuppgifter inte längre behövs kommer de på ett säkert sätt att raderas.

Din rätt till personuppgifterna

Du har när som helst rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av uppgifterna och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig.

Om du anser att de personuppgifter vi förfogar över är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort.

Även om du har lämnat samtycke till Terab avseende personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke.

Användning av Cookies

För att kunna utvärdera trafiken och funktionaliteten på vår webbplats använder vi Cookies. Informationen vi erhåller består av standardinformation från din webbläsare, t.ex. typ av webbläsare och språk, din IP-adress samt vilka åtgärder du vidtar på företagets webbplats, t.ex. vilka sidor du besöker och vilka länkar du klickar på.

Informationen används för att göra webbplatsen effektivare samt för att samla in uppgifter som webbläsartyp och operativsystem, refererande sida, navigering på webbplatsen, internetleverantörens domän etc. i syfte att få förståelse för hur besökarna använder webbplatsen. Cookies och liknande teknik hjälper oss att skräddarsy vår webbplats efter våra besökares behov. Cookies identifierar dig inte personligen.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Dina personliga uppgifter överlämnas inte till tredje person utan ditt tillstånd. Vi kommer inte heller att sälja eller låna ut personliga uppgifter till andra parter.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut när vi anser att utlämnandet är försvarbart när det gäller att följa lagar, vid brottsbekämpning eller vid domstolsbeslut, eller för att skydda rätten, egendomen eller säkerheten till annan person, vilket inkluderar vår egendom eller rätt.

Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar vi din personliga information?

Terab vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Terab förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Läs gärna igenom personuppgiftspolicyn någon gång ibland för att hålla dig uppdaterad om innehållet.